Obligatoriske fag

Dansk

Danskfaget ligner rigtig meget det du tidligere har arbejdet med i folkeskolen. Vi skal have repeteret de forskellige teksttyper og genrer. Vi skal gerne have nogle debatter om de forskellige teksters indhold. Vi skal også i 10. klasse lave en synopsis som skal bruges til den mundtlige prøve. Den skriftlige prøve indeholder tre dele – grammatik, modtagerrettet kommunikation og fri skriftlig fremstilling.

Vi arbejder meget i mindre grupper eller i pararbejde. Der vil også være individuelle opgaver der skal løses.

Engelsk

Engelsk er et helt fantastisk sprog man bare ikke kan komme udenom. Vi arbejder meget med mundtligheden, hvor den store udfordring for mange er at få sagt noget. Vi arbejder; individuelt, i par og mindre grupper. Det er i 10. klasse også en skriftlig prøve, og der skal selvfølgelig skal der arbejdes med det skriftlige udtryk. Både grammatikken og skriftlig fremstilling.

Matematik

Matematik i 10. klasse handler om at eleverne lærer at tage hverdags- og samfundsproblemer og behandle dem matematisk. Til det anvender vi bl.a. en interaktiv formelsamling, Geogebra, Word og Excel. Vores ”bøger” er også online og tilpasses de enkelte klasser/elever, så eleverne kan mødes på deres individuelle niveau.

Emnerne i matematik i 10. klasse er indenfor hovedoverskrifterne algebra, geometri og statistik. Nogle opgaver løses med udgangspunkt i praktiske problemstillinger i samarbejde med ungdomsuddannelserne, mens andre opgaver tager udgangspunkt problemstillinger som eleverne kan møde i deres hverdag.

Der afsluttes med både en skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige prøve med hjælpemidler, ligner meget den eleverne har haft i 9. klasse, mens den mundtlige prøve er en 2-timers gruppeopgave med individuel karaktergivning.

Valgfag - Linjefag

E-Sport

 • Teknik (træne aim, granater osv.)
 • Taktik (træne holdenes samarbejde, lære de forskellige maps, udvikle taktikker)
 • Heri vil vi også øve de forskellige roller i CS:GO (alle skal prøve de forskellige roller f.eks. ingame leader og support rollerne.

Idræt

 • Du bliver præsenteret for en bred vifte af hvad idrættens verden kan byde på lige fra de klassiske boldspil til dans, udeliv og leg.
 • Samarbejde, fairplay og engagement er nøgleord i vores idrætsundervisning
 • Vi kommer til at arbejde både praktisk og teoretisk. Den teoretiske del vil rumme tilegnelse af viden om kroppen og hvordan den fungerer.

Global og Samfund

 • I “Global og Samfund” præsenteres du for og vælger du samfundsfaglige relevante emner, som du diskuterer med dine klassekammerater
 • Du vil kunne arbejde projektorienteret med emner som: overvågning, bæredygtighed, ungdomsproblematikker

Håndværk & byggeri

 • Vi arbejder med materialer såsom jern, metal og træ
 • Vi øver praktiske færdigheder samt teoretisk viden

Design

 • I design gør vi idé til virkelighed
 • Vi tager på ture i naturen og i byen og ser på kunst og billeder
 • Vi skal fordybe os og være kreative.

Hent flyer med valgfagsbeskrivelser for skoleåret 2020-2021

 

Valgfag – Fortsætterfag

Fysik/kemi

Formålet med undervisningen i Fysik/kemi for 10. kl. er at indføre eleverne i den naturvidenskabelige tænkning. Stille spørgsmål til naturen eller fænomener ved at opstille og afprøve en eller flere hypoteser. Der sigtes mod at elevernes mulighed for at bruge deres praktiske viden i arbejdet med undersøgelser.

I faget fysik/kemi lægger vi derfor stor vægt på at eleverne lærer gennem forsøg og opnår læring ved at have materialerne i hænderne.

Vi skal i løbet af året f.eks.

 • Smage på mad inden man taler om og undersøger makronæringsstoffer i laboratoriet.
 • Bygge maskiner, der kan programmeres.
 • Bygge en kastemaskine til det lodrette kast, så det bliver nemmere at forstå hvordan energi bliver omdannet.
 • Bygge vindmøller/vandmøller, der er optimeret så de kan give så meget energi som muligt.
 • Bygge en højtaler, og forstå hvordan lyd opstår.

Derudover er det målet at eleverne kommer på ekskursioner til virksomheder, museer eller lignende, der kan understøtte de enkelte emner fra årsplanen.

Tysk

Tysk skal I i 10.klasse vælge for at udvikle jeres sprogfærdigheder i tysk. Vi arbejde både med mundtlig og skriftlig tysk.

Den skriftlige del handler om grammatik, lære at formulere enkle sætninger ud fra forskellige oplæg fra virkeligheden. Eksempelvis omhandlende fritid, sport, familie med mere.

I mundtlig tysk arbejder vi med små tekster, film, samtale, musik osv. Oftest arbejdes der i smågrupper eller to og to med de forskellige opgaver. Vi skal selvfølgelig også omkring tysk kultur, Berlin, Berlinmuren, Hamborg med mere.

Og tysk er godt at kunne. Vi mangler i DK unge, der kan tale tysk.

Brobygning

I uge 45 skal I alle ud i 2 brobygningsforløb af henholdsvis 2 og 3 dages varighed. Formålet er at komme ud og oplever forskellige uddannelsesinstitutioner med ungdomsuddannelser.

Her får I indblik i forskellige uddannelsers praktiske og teoretiske elementer og forskellige erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet kunne pege hen mod. Og ikke mindst, giver det jer mulighed for at opleve undervisningsmiljøet på uddannelsen.

Læsevejledning

I dette skoleår består mine opgaver i, sammen med ledelsen, mine kolleger og bestyrelsen, fortsat at være med til at gennemføre den kommunale handleplan for læsning her på skolen.

Jeg skal i den forbindelse forsøge at holde mig ajour med den seneste læseforskning, og formidle samt bruge denne viden i vort fælles arbejde.

Alle elever (der ikke er testet ordblinde i grundskolen) får testet deres læsehastighed, læseforståelse, ordforråd og stavestandpunkt ved skoleårets start, og får en opfølgende samtale med læsevejlederen, hvor de får resultatet af testene og desuden udarbejdet en individuel elevplan for, hvad de kan arbejde videre med.

Skolen har fokus på læsning i alle fag, og der er tildelt ekstratimer til dansk, matematik og engelsk til alle fordelt hen over året. Årets Læse Camp skal planlægges, et døgn med læsning og “overnatning” på skolen.

Foruden denne indsats der er for alle elever, tilbyder vi elever med eventuelle læse/skrivevanskeligheder individuelt tilrettelagte forløb, hvilket både kan være mht. IT-hjælpemidler, ordblindeundervisning, skriveforløb og træning af udvalgte fokusområder. Disse elever tester jeg normalt yderligere, for at vi kan tilbyde dem lige netop det kursus, forløb, hjælpemidler og prøve hjælp, de har behov for. Der er mulighed for indscannede materialer i alle fag, hvilket gør brugen af hjælpemidler mulig.

Hvis I skulle have yderligere spørgsmål, er I velkommen til at sende en mail på hhcl@videndjurs.dk, så hører I fra mig.

Med venlig hilsen

Hanne Hundebøl Clausen, dansklærer og læsevejleder