Betingelser for tilmelding

AMU-uddannelser
AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser, som er reguleret af Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (lov 226 af 04/03 2014).

Adgangsbetingelser
Personer, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund.

Beskæftigede
Tilmelding til Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) skal efter reglerne foretages over nettet, se link til www.efteruddannelse.dk

Ledige
Hvis du er ledig skal du anvende blanketten AR 237

Deltagerbetaling
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse.

Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris.

Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.
Se pris på kursus på Efteruddannelse.dk

Gebyr for udeblivelse og framelding for personer i arbejde:
Ved udeblivelse fra kursets første dag betales 2.500 kr. for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og 3.500 kr. for kurser på mere end 37 lektioner
Ved framelding senere end en uge før kursets første dag betales 1.500 kr. for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og 2.500 kr. for kurser på mere end 37 lektioner.

Hvis udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages der for betalingen. Dette skal dokumenteres af arbejdsgiveren.

VEU-godtgørelse og befordring:
Der er mulighed for at søge om VEU-godtgørelse for medarbejdere, der deltager i AMU-uddannelse. Det kan betragtes som en løntabsgodtgørelse for en medarbejder, der er på kursus i arbejdstiden og samtidig får løn.

Godtgørelsen pr. 1. januar 2018 svarer til 100 % af højeste dagpengesats og udgør kr 860.- pr dag. (7,4 timer)

VEU-berettigede er deltagere, som tilhører AMU-målgruppen. Dvs. at de er faglærte (har en er-hvervsfaglig grunduddannelse) eller ufaglærte.

Deltagere med videregående eller højere uddan-nelse er ikke VEU-berettigede, hvis de har haft be-skæftigelse inden for deres uddannelsesområde i de sidste 5 år Det er typisk personer med en uddan-nelse, hvor adgangskravet er en studentereksamen eller tilsvarende. Men også merkonomer, teknono-mer, kommunomer og personer med en videregå-ende teknisk uddannelse er uden for målgruppen.

Viden Djurs kan vejlede om, hvorvidt en deltager er berettiget til VEU-godtgørelse.
Ansøgning om VEU-godtgørelse er virksomhedens ansvar og skal ske via Efteruddannelse.dk

Befordringstilskud
Deltagere, som er VEU-berettigede og som har over 24 km fra bopæl til uddannelsessted og retur, har ret til befordringstilskud. Det er dog en forudsætning, at deltageren har haft en faktisk udgift.

Sats for befordringstilskud i 2018
Satsen for tilskud til befordring reguleres hvert år i januar. Kilometersatsen for 2018 svarer til den sats for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag, som er fastsat af Skatterådet for 2012 efter ligningslovens § 9C.
Befordringstilskud i 2018: 0,97 kr. pr. km.
Mindsteudbetalingsbeløbet for befordringstilskud reguleres hvert år i juli måned.
Sats pr. juli 2018: 36,54 kr.

Der kan kun ydes befordringstilskud hvis kurset gennemføres på Viden Djurs, eller i et lokale, som skolen ejer eller lejer i Region Midtjylland.

Internatkurser – tilskud til kost, logi
Når et kursus gennemføres på Viden Djurs, eller i et lokale, som skolen ejer eller lejer i Region Midtjylland er der mulighed for tilskud til befordring og tilskud til kost og logi.

Der kan alene ydes tilskud til kost og logi for VEU-beret­ti­gede personer, som har en afstand på mindst 60 km fra nærmeste bopæl til kursusstedet.
Det er en betingelse for adgangen til at modtage tilskud til kost og logi, at deltageren opfylder betingelserne for tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Forudsætninger
Virksomheden indgår aftale med et kursussted omkring indkvartering og forplejning. Når kurset er afholdt betaler virksomheden i første omgang faktura, efterfølgende sendes kopi af faktura fra kursusstedet til Viden Djurs. Denne danner grundlag for at beregne og søge tilskud til kost og logi.

Fakturaen skal indeholde oplysning om antal overnatninger, start- og slutdatoer, navne på overnattende kursusdeltagere.

Tilskudssatser kost og logi i 2018
Kost og Logi pr. dag 500 kr.

Som hovedregel er det følgende:
2 dages kursus – 500 kr. i tilskud
3 dages kursus – 1000 kr. i tilskud.
Beløbet reguleres en gang årligt, med virkning fra den første mandag i juli måned.

Kursusbevis
Der udstedes kursusbevis til deltagere, der har deltaget i kurset og som vurderes at have gennemført med tilfredsstillende resultat. Der kræves fremmøde i hele uddannelsestiden.

Yderligere info
Kontakt Anja Sørensen på 8758 0406 eller ans@detaildivisionen.dk