Betingelser for tilmelding

AMU-uddannelser
AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser, som er reguleret af Lov om arbejdsmarkedsuddannelser
m.v. (lov 616 af 3. juni 2019).

AMU-uddannelse er et standardkursus med et fastsat mål og en maksimal varighed. Holdstørrelsen er normalt på 18-20 deltagere.

VID detail en del af Viden Djurs, udbyder primært AMU-uddannelser, som er udviklet af efteruddannelsesudvalget for handel, administration, kommunikation og ledelse (HAKL).

Tilmelding
Virksomheden skal tilmelde kursusdeltagere via www.efteruddannelse.dk.

Kursusbevis
Fra 1. januar 2020 skal alle uddannelser med tilknyttet prøve, afholdes med en afsluttende prøve. Der udstedes kursusbevis til deltagere, der består prøven. (Det er muligt at bestille en omprøve, hvis man ikke består første gang.) Såfremt der endnu ikke er tilknyttet en prøve til uddannelsen udstedes der et bevis, hvis det vurderes at kursisten har gennemført med tilfredsstillende resultat.

Deltagere
Alle personer i arbejde kan deltage på AMU-kurser. Kurserne er dog målrettede personer der er ufaglært eller faglært.

Kursusøkonomi
Der ydes taxametertilskud til Viden Djurs for alle beskæftigede deltagere uden videregående uddannelse til dækning af undervisers løn og administration.

Deltageren eller virksomheden betaler en obligatorisk deltagerbetaling. Den er baseret på én af to
takstgrupper på hhv. 126 kr. og 190 kr. pr. dag, afhængig af kursustype, og beregnes i forhold til kursets faktiske varighed.

Personer, som i forvejen har en videregående uddannelse, skal betale den fulde omkostninger ved deltagelse – dette udgør ca. 750 kr. pr. deltager pr. kursusdag. Der kan aftales tillægsydelser til en AMU-uddannelse. Tillægsydelser kan være projektadministration, projektledelse, tilrettelæggelse, planlægning, møder, virksomhedsbesøg, konsulentarbejde m.v.

Obligatorisk deltagerbetaling og eventuelle tillægs-ydelser faktureres hver for sig.

Gebyr for udeblivelse og framelding for personer i arbejde:

  • Ved udeblivelse fra kursets første dag betales 2.500 kr. for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og 3.500 kr. for kurser på mere end 37 lektioner
  • Ved framelding senere end en uge før kursets første dag betales 1.500 kr. for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og 2.500 kr. for kurser på mere end 37 lektioner.
  • Hvis udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages der for betalingen. Dette skal dokumenteres af arbejdsgiveren.

VEU-godtgørelse til virksomheden
Der er mulighed for at søge om VEU-godtgørelse for medarbejdere, der deltager i AMU-uddannelse. Det kan betragtes som en løntabsgodtgørelse for en medarbejder, der er på kursus i arbejdstiden og samtidig får løn.

Godtgørelsen pr. 1. januar 2020 svarer til 100 % af højeste dagpengesats og udgør kr 881.- pr dag. (7,4 timer)

VEU-berettigede er deltagere, som tilhører AMU-målgruppen. Dvs. at de er faglærte (har en erhvervsfaglig grunduddannelse) eller ufaglærte.

Deltagere med videregående eller højere uddannelse er ikke VEU-berettigede, hvis de har haft beskæftigelse inden for deres uddannelsesområde i de sidste 5 år Det er typisk personer med en uddannelse, hvor adgangskravet er en studentereksamen eller tilsvarende. Men også merkonomer, teknonomer, kommunomer og personer med en videregående teknisk uddannelse er uden for målgruppen.

Viden Djurs kan vejlede om, hvorvidt en deltager er berettiget til VEU-godtgørelse.

Ansøgning om VEU-godtgørelse er virksomhedens ansvar og skal ske via Efteruddannelse.dk

Befordringstilskud – kun ved internatkurser
Deltagere, som er VEU-berettigede og berettigede til kost og logi, som har over 24 km fra bopæl til uddannelsessted og retur, har ret til befordringstilskud. Det er dog en forudsætning, at deltageren har haft en faktisk udgift. Virksomheden kan vælge hvem befordringstilskuddet skal udbetales til, medarbejder eller virksomhed. Man kan ikke få befordringstilskud for hele dage med fjernundervisning eller undervisning, der foregår i virksomheden.

Daglig befordring:
Mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur indføres en kilometergrænse på 576 km pr. dag (600 minus 24).

Befordring ifb. indkvartering:
Tilskud til befordring beregnes ud fra afstanden mellem medarbejderens bopæl og kursusstedet, uanset hvor medarbejderen er indkvarteret. Der kan dog højst udbetales tilskud til 400 km pr. rejse.

Befordringstilskud i 2021: 0,95 kr. pr. km.

Internatkurser – tilskud til kost, logi
Når et kursus gennemføres på Viden Djurs, eller i et lokale, som skolen ejer eller lejer, er der mulighed for tilskud til befordring og tilskud til kost og logi. Der kan alene ydes tilskud til kost og logi for VEU-berettigede personer, som har en afstand på mindst 60 km fra nærmeste bopæl til kursusstedet.

Det er en betingelse for adgangen til at modtage tilskud til kost og logi, at deltageren opfylder betingelserne for tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Forudsætninger
Virksomheden indgår aftale med et kursussted omkring indkvartering og forplejning. Når kurset er afholdt betaler virksomheden i første omgang faktura, efterfølgende sendes kopi af faktura fra kursusstedet til Viden Djurs. Denne danner grundlag for at beregne og søge tilskud til kost og logi.
Fakturaen skal indeholde oplysning om antal overnatninger, start- og slutdatoer, navne på overnattende kursusdeltagere.

Tilskudssatser logi i 2020
Refusion af logi er max. kr. 500,- pr overnatning – beløbet reguleres en gang årligt, med virkning fra den første mandag i juli måned.

Som hovedregel er det følgende:

  • 2 dages kursus – 500 kr. i tilskud
  • 3 dages kursus – 1.000 kr. i tilskud.

Afregning over for virksomheden
Det er Viden Djurs, der ansøger om og modtager tilskud til logi. Beløbet refunderes efterfølgende virksomheden i kvartalet efter afholdt udgift. Virksomheden skal fremsende faktura til Viden Djurs umiddelbart efter kursusafslutningen.

Evaluering
Alle AMU-uddannelser skal evalueres og besvarelserne skal registreres i et fælles system (www.vis-kvalitet.dk), som er tilgængeligt for Undervisningsministeriet og erhvervsskolerne. Formålet er, at skolerne og efteruddannelsesudvalgene, som udvikler kurserne, løbende skal kunne justere og forbedre undervisning og andre forhold vedr. afholdelse af AMU-uddannelser på grundlag af de indsamlede informationer.

Deltagerevaluering
Alle, der deltager på AMU-uddannelse, skal besvare et evalueringsskema. Dette sker ved kursets afslutning.

Virksomhedsevaluering
Viden Djurs har pligt til at sikre, at en del af de afholdte kurser evalueres af virksomheder, hvis med-arbejdere har deltaget på AMU-uddannelser. Virksomheden kan således modtage et login til et elektronisk evalueringsskema, som i givet fald bedes besvaret.

VID detail står altid til rådighed med vejledning om tilmelding til efteruddannelse.dk, VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

VID detail og arbejdsgiver kan aftale en pris, hvor arbejdsgiver betaler for et fuldt hold. Kurset kan derved gennemføres, selvom der tilmeldes for få kursister/medarbejdere.

Der tages forbehold for eventuelle lovændringer og ændringer i uddannelsernes indhold.