Ordensreglement

Studie – og ordensreglerne skal medvirke til, at uddannelsernes formål opnås, samt at bidrage til et godt undervisningsmiljø. Som studerende skal du følge disse studie- og ordensregler.

Aktiv deltagelse i undervisningen
Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen på skolen. Dette indebærer:

 • Fremmøde til og deltagelse i undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen
 • Rettidig aflevering af opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat, og som er egenproduceret.
 • Deltagelse i eksamener, terminsprøver, årsprøver og lignende
 • Deltagelse i studieture, ekskursioner mv., også ture med deltagerbetaling
 • Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen
 • Deltagelse i vejledning

I hver lektion registreres fremmøde/fravær.

Almindelig orden og adfærd på skolen
På skolen gælder almindelige regler for god opførsel. Dette indebærer blandt andet

 • at du møder til tiden, rydder op efter dig selv, ikke taler i mobiltelefon i timerne og lignende
 • at du udviser respekt og anvende acceptable tiltaleformer og sprogbrug overfor de øvrige studerende på skolen og overfor skolens ansatte
 • at du udviser respekt overfor de fysiske rammer på skolen
 • at du uden tøven eller diskussion efterkommer anvisninger fra skolens ansatte
 • at du følger den til enhver tid gældende IT-politik på skolen
 • at du skriver i Elevplan.dk, hvis du er syg
 • at du passe på de materialer du låner, f.eks. bøger, computere mv.

De almindelige regler og normer for god opførsel gælder på hele skolen, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt. Skolen accepterer ikke mobning eller anden form for diskrimination.

Konsekvens og indsigelse
Overtrædelse af skolens  regler vil altid have en konsekvens. Er du uenig i skolens afgørelse, har du mulighed for at gøre indsigelse.

Deltagerbetaling

Undervisningen på VID Metal er gratis. Du skal betale 485 kr. for personligt værktøj, som du naturligvis kan tage med hjem og bruge i din videre uddannelse.

Forsikringsforhold

Som studerende på Viden Djurs skal du have styr på dine forsikringer. Læs mere her

Mødepligt og fraværsregler

Reglerne er gældende i både Grenaa og Rønde

Du skal komme i skole på VID Erhvervsuddannelser. Når du er her og følger undervisningen, kan vi lære dig det du skal kunne, for at gennemføre grundforløbet. Hvis du ikke er i skole, kan vi ikke lære dig det nødvendige!

Du kan selvfølgelig blive forhindret i at komme i skole, f.eks. på grund af sygdom, lægebesøg m.m. Det ved vi godt, men det er vigtigt, at dit fravær er så lavt som overhovedet muligt.

Hvis du ikke er i skole en dag, bliver resten af din klasse undervist og lærer noget denne dag. Det er derfor dit eget ansvar at indhente det, som din klasse har lært, mens du var fraværende.

Hvis du på forhånd ved, at du skal være fraværende en dag, så bed en klassekammerat om at hjælpe dig med at indhente det, du mangler.

Protokol:
Der bliver ført protokol hver time. Hvis du ikke er der, når protokollen bliver ført, kan du risikere at få fravær for hele timen.  Så kom til tiden – det er i det hele taget en god vane at komme til tiden.

Hvis du ikke er til stede i undervisningen, får du fravær, uanset hvilken årsag der ligger bag dit fravær.

Hvis du er fraværende, skal du ALTID skrive en besked i UDDATA+ om, hvorfor du er fraværende. Din lærer kan se din besked, og din lærer kan derfor se, hvis du er fraværende af en god grund, f.eks. indlæggelse, session, dødsfald i familien.

Fraværsregler

Hvis du har for meget fravær, vil din kontaktlærer se nærmere på, hvorfor du har været fraværende. Kontaktlæreren læser alle dine fraværsbeskeder. Hvis der er acceptable årsager til dit fravær, vurderes fraværet ikke så hårdt.

Din kontaktlærer skal også vurdere, om du kan følge med fagligt i fagene, på trods af dit fravær. Kontaktlæreren vil spørge dine øvrige lærere, og de vil derefter samme vurdere, om du kan følge med i fagene.

Kontaktlæreren vil også se på, om du har lavet alle skriftlige opgaver i alle fag, og om kvaliteten af disse opgaver har været acceptabel.  Hvis du laver gode skriftlige opgaver, og afleverer alle opgaver til tiden, så vurderes dit fravær mindre hårdt.

Hvis du har for meget fravær, skal du være forberedt på, at du vil blive indkald til ekstra test og ekstra terminsprøver.  Dette er for at give dig en chance for at vise, at du godt kan følge med i fagene. Disse ekstra test og ekstra terminsprøver vil ligge på tidspunkter, hvor de øvrige elever har fri.

Godkendt fravær:
Hvis du er med til en aktivitet, som foregår i Viden Djurs’ navn, og som forhindrer dig i at deltage i undervisningen, kan vi give dig ”godkendt fravær”.

Det kan være praktik i en virksomhed, elevrådsarbejde, træning i Brazil College. Hvis du kan få godkendt fravær, er det altid efter konkret aftale med en lærer eller studievejleder.

Konsekvens og indsigelse
Overtrædelse af skolens  regler vil altid have en konsekvens. Er du uenig i skolens afgørelse, har du mulighed for at gøre indsigelse.

Ordensreglement på studieture

På Viden Djurs passer vi på os selv og hinanden, når vi rejser. Inden vi rejser skal alle studerende underskrive og overholde disse regler.

 •  Alle henstillinger og beskeder fra lærerne skal efterkommes
 • Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også på turen
 • Alkohol må kun indtages i begrænsede mænger, hvis der er givet tilladelse hertil af de deltagende lærere og ledelse. Andre rusmidler må ikke indtages – se rusmiddelpolitik
 • Ingen studerende må færdes alene – ALLE har ansvar for, at alle hele tiden følges ad mindst to og to. Ingen må gå alene eller lade andre gå alene
 • Arrangementer eller aftaler, hvor der er mødepligt, skal overholdes. Gælder også fastsatte komme-hjem tider til hotellet eller lignende
 • Der skal udvises almindelig god opførsel i alle situationer og alle steder
 • Hvis man lider af en sygdom, eller bruger medicin, skal dette oplyses til læreren før turen. Man er selv ansvarlig for at sikre, at man kan rejse på almindelige forsikringsvilkår

Overtrædelse vil altid medføre en sanktion.

Konsekvens og indsigelse
Overtrædelse af skolens  regler vil altid have en konsekvens. Er du uenig i skolens afgørelse, har du mulighed for at gøre indsigelse.

Evalueringer og eksamen

På denne side kan du læse om skolens eksamensreglement. Desuden kan du læse om, hvordan man indstilles til eksamen og hvornår de forskellige eksaminer foregår mv.

Vil du vide mere om bedømmelseskriterier, evalueringer mv. kan du læse det på UDDATA+. 

Læs vores eksamensreglement her (vælg – login som gæst): 

Café- og festreglement

Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også ved fester og fredagscafeer

 • Arrangementet foregår i Kantinen eller på andet udpeget område
 •  Rygning og indtagelse af alkohol i henhold til skolens rusmiddel- og rygepolitik
 • Alkohol skal indtages ansvarligt
 • Der må ikke drikkes andre steder end de dertil indrettede områder
 • Der må ikke rykkes rundt på skolens møbler – gælder også møblerne i klasseværelserne
 • Ved fredagscafe er der tale om et lukket arrangement, hvorfor der ikke kan medbringes gæster udefra. Ved fester er der adgang for alle, der har købt en billet
 • Under hele fredagscaféen/festen skal der være 2 – 3 lærere til stede
 • Ved både fredagscafe og fester skal alle henstillinger fra skolens personale og/eller evt. vagtpersonale omgående efterleves
 • Festudvalget er ansvarligt for oprydning og rengøring efter fredagscaféer og fester

Rusmiddelpolitik

Det er ikke tilladt, at drikke alkohol eller møde beruset op i skoletiden

 • Intro ture og velkomst/opstartsarrangementer er alkoholfrie
 • Alkoholiske drikke er tilladt på skolen ved særlige lejligheder, men kun hvis der foreligger en aftale med skolens ledelse
 • Ved fester, fredagscaféer og lign. kan der ud over alkoholfrie drikke købes øl, vin og cult shaker, Sommers by, cider og lignende drikke. Stærk spiritus sælges ikke. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. Ved særlige lejligheder som f.eks. klassearrangementer kan skolens ledelse dispensere.
 • Alkohol må kun indtages i begrænsede mængder på studieture og lign. arrangementer, hvis der er givet tilladelse hertil af de deltagende lærere og ledelse. De studerende skal følge lærernes anvisninger og aftaler. Desuden skal de studerende udvise respekt og tage hensyn til det pågældende værtslands lovgivning, kultur og traditioner. Det er ikke tilladt at indtage alkohol på udrejse og hjemrejse fra studieture og lign. arrangementer, men lærerne kan dog i særlige situationer dispensere
 • Der må under ingen omstændigheder indtages, opbevares eller distribueres euforiserende stoffer på skolens område. Det er forbudt at møde op på skolen påvirket af stoffer. Dette gælder ligeledes på ekskursioner, studieture, introture mv. Skolen forbeholder sig ret til at teste elever, hvis der er en begrundet mistanke om, at eleven er påvirket af euforiserende stoffer. Er eleven under 18 år involveres elevens forældre/værge altid.

Rygepolitik

Disse regler gælder både elever, kursister, gæster og ansatte.

Brug af E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter
Rygning er tilladt 3 steder:
Rygerne er selv ansvarlige for, at alle skodder smides i de dertil opsatte beholdere
 • I rygeskur mod Århusvej og tilhørende borde/bænkesæt ved skuret
 • Fliseområde uden for kantinen
 • Fliseområde, inkl. rygeskur, ved siden af dør mod Fuglevænget (ikke lige foran døren) 
Rygning er kun tilladt i de officielle pauser
Formiddagspause 10.15-10.30
Middagspause 12.00-12.30
Eftermiddagspause 14.00-14.15
Desuden er rygning tilladt ved lektionsskifte, hvis følgende 3 betingelser overholdes:
 • Læreren skal give lov til pause og til at der ryges i pausen
 • Pausen skal passe ind i undervisningen
 • Pausen må max være på 5 minutter

Lektionsskifte er f.eks. 8.40 -8.45 og 9.25-9.30 og 11.10-11.5

Et godt miljø

På VID Erhvervsuddannelser er der plads til alle og for os er et godt og sundt studiemiljø vigtig for din læring.