Ordensreglement

Studie – og ordensreglerne skal medvirke til, at uddannelsernes formål opnås, samt at bidrage til et godt undervisningsmiljø. Som studerende skal du følge disse studie- og ordensregler.  Ordensreglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, fx i deres fritid, i det omfang den har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen.

Aktiv deltagelse i undervisningen
Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen på skolen. Dette indebærer:

 • Fremmøde til og deltagelse i undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen
 • Rettidig aflevering af opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat, og som er egenproduceret.
 • Deltagelse i eksamener, terminsprøver, årsprøver og lignende
 • Deltagelse i studieture, ekskursioner mv., også ture med deltagerbetaling
 • Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen
 • Deltagelse i vejledning

I hver lektion registreres fremmøde/fravær.

Almindelig orden og adfærd på skolen
På skolen, og i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter, gælder almindelige regler for god opførsel. Dette indebærer blandt andet

 • at du møder til tiden, rydder op efter dig selv, ikke taler i mobiltelefon i timerne og lignende
 • at du udviser respekt og anvender acceptable tiltaleformer og sprogbrug overfor de øvrige studerende på skolen og overfor skolens ansatte, både mundtligt og skriftligt.
 • at du udviser respekt overfor de fysiske rammer på skolen
 • at du uden tøven eller diskussion efterkommer anvisninger fra skolens ansatte
 • at du følger den til enhver tid gældende IT-politik på skolen
 • at du skriver i Uddata+, hvis du er syg
 • at du passe på de materialer du låner, f.eks. bøger, computere mv.
 • De almindelige regler og normer for god opførsel gælder på hele skolen, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt. Skolen accepterer ikke mobning eller anden form for diskrimination, herunder tilskyndelse eller påvirkning af elever til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd.

 

Mødepligt og fraværsregler

Reglerne er gældende i både Grenaa og Rønde

Du skal komme i skole på VID Erhvervsuddannelser. Når du er her og følger undervisningen, kan vi lære dig det du skal kunne, for at gennemføre grundforløbet. Hvis du ikke er i skole, kan vi ikke lære dig det nødvendige!

Du kan selvfølgelig blive forhindret i at komme i skole, f.eks. på grund af sygdom, lægebesøg m.m. Det ved vi godt, men det er vigtigt, at dit fravær er så lavt som overhovedet muligt.

Hvis du ikke er i skole en dag, bliver resten af din klasse undervist og lærer noget denne dag. Det er derfor dit eget ansvar at indhente det, som din klasse har lært, mens du var fraværende.

Hvis du på forhånd ved, at du skal være fraværende en dag, så bed en klassekammerat om at hjælpe dig med at indhente det, du mangler.

Protokol:
Der bliver ført protokol hver time. Hvis du ikke er der, når protokollen bliver ført, kan du risikere at få fravær for hele timen.  Så kom til tiden – det er i det hele taget en god vane at komme til tiden.

Hvis du ikke er til stede i undervisningen, får du fravær, uanset hvilken årsag der ligger bag dit fravær.

Hvis du er fraværende, skal du ALTID skrive en besked i UDDATA+ om, hvorfor du er fraværende. Din lærer kan se din besked, og din lærer kan derfor se, hvis du er fraværende af en god grund, f.eks. indlæggelse, session, dødsfald i familien.

Fraværsregler

Hvis du har for meget fravær, vil din kontaktlærer se nærmere på, hvorfor du har været fraværende. Kontaktlæreren læser alle dine fraværsbeskeder. Hvis der er acceptable årsager til dit fravær, vurderes fraværet ikke så hårdt.

Din kontaktlærer skal også vurdere, om du kan følge med fagligt i fagene, på trods af dit fravær. Kontaktlæreren vil spørge dine øvrige lærere, og de vil derefter samme vurdere, om du kan følge med i fagene.

Kontaktlæreren vil også se på, om du har lavet alle skriftlige opgaver i alle fag, og om kvaliteten af disse opgaver har været acceptabel.  Hvis du laver gode skriftlige opgaver, og afleverer alle opgaver til tiden, så vurderes dit fravær mindre hårdt.

Hvis du har for meget fravær, skal du være forberedt på, at du vil blive indkald til ekstra test og ekstra terminsprøver.  Dette er for at give dig en chance for at vise, at du godt kan følge med i fagene. Disse ekstra test og ekstra terminsprøver vil ligge på tidspunkter, hvor de øvrige elever har fri.

Godkendt fravær:
Hvis du er med til en aktivitet, som foregår i Viden Djurs’ navn, og som forhindrer dig i at deltage i undervisningen, kan vi give dig ”godkendt fravær”.

Det kan være praktik i en virksomhed, elevrådsarbejde, træning i Brazil College. Hvis du kan få godkendt fravær, er det altid efter konkret aftale med en lærer eller studievejleder.

RETNINGSLINJER FOR VIRTUEL UNDERVISNING VIA FX MS TEAMS

Ved al virtuel undervisning skal man, ligesom ved almindelig undervisning, rette sig efter lærerens anvisninger og skolens almindelige ordensregler. Reglerne herunder gælder for de virtuelle konfrontationstimer

 • Kamera skal være tændt under undervisningen, hvis læreren beder om det
 • Mikrofonen skal være slukket, når undervisningen går i gang
 • Det er ikke tilladt at optage, tage screenshots eller lignende i forbindelse med virtuel undervisning
 • Det er ikke tilladt at udelukke eller mute andre elever fra Teams-undervisningen, eller at give adgang til uvedkommende deltagere
 • Man skal være undervisningsparat og deltage aktivt under hele den virtuelle undervisning. Det betyder, at du skal være til stede i hele modulet. Du kan blive ført fraværende, hvis din underviser vurderer, at du ikke er til stede. Hvis du kommer for sent til online-undervisningen, skal du gøre underviseren opmærksom på, at du er ankommet.

Den enkelte lærer har mulighed for at afvige fra ovenstående regler, hvis det er nødvendigt for at gennemføre den virtuelle undervisning.

Overtrædelse af ovenstående retningslinjer og al øvrig misbrug af de virtuelle hjælpemidler kan føre til sanktioner jf. Viden Djurs’ studie- og ordensregler.

Ordensreglement på studieture

På Viden Djurs passer vi på os selv og hinanden, når vi rejser. Inden vi rejser skal alle studerende underskrive og overholde disse regler.

 • Alle henstillinger og beskeder fra lærerne skal efterkommes
 • Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også på turen
 • Alkohol må kun indtages i begrænsede mænger, hvis der er givet tilladelse hertil af uddannelseschef eller dennes stedfortræder. Andre rusmidler må ikke indtages – se alkohol- og rusmiddelpolitik
 • Ingen studerende må færdes alene – ALLE har ansvar for, at alle hele tiden følges ad mindst to og to. Ingen må gå alene eller lade andre gå alene
 • Arrangementer eller aftaler, hvor der er mødepligt, skal overholdes. Gælder også fastsatte komme-hjem tider til hotellet eller lignende
 • Der skal udvises almindelig god opførsel i alle situationer og alle steder
 • Hvis man lider af en sygdom, eller bruger medicin, skal dette oplyses til læreren før turen.
 • Man er selv ansvarlig for at sikre, at man kan rejse på almindelige forsikringsvilkår

Overtrædelse vil altid medføre en sanktion.

Evalueringer og eksamen

På denne side kan du læse om skolens eksamensreglement. Desuden kan du læse om, hvordan man indstilles til eksamen og hvornår de forskellige eksaminer foregår mv.

Vil du vide mere om bedømmelseskriterier, evalueringer mv. kan du læse det på UDDATA+. 

Læs vores eksamensreglement her (vælg – login som gæst): 

Café- og festreglement

Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også ved fester og fredagscafeer

 • Arrangementet foregår i Cave-In eller på andet udpeget område
 • Rygning og indtagelse af alkohol i henhold til skolens alkohol-, rusmiddel- og rygepolitik
 • Alkohol skal indtages ansvarligt
 • Der må ikke drikkes andre steder end de dertil indrettede områder
 • Der må ikke rykkes rundt på skolens møbler
 • Ved fredagscafe er der tale om et lukket arrangement for Viden Djurs, hvorfor der ikke kan medbringes gæster udefra. Ved fester er der adgang for alle, der har købt en billet
 • Alle skal forlade skolen når fredagscaféen/festen lukker
 • Under hele fredagscaféen/festen skal der være 2 – 3 lærere til stede
 • Ved både fredagscafe og fester skal alle henstillinger fra skolens personale og/eller evt. vagtpersonale omgående efterleves
 • Festudvalget er ansvarligt for oprydning og rengøring efter fredagscaféer og fester

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Det er ikke tilladt, at drikke alkohol eller møde beruset op i skoletiden

 • Alle arrangementer på VID Erhvervsuddannelser er som udgangspunkt alkoholfrie
 • Alkoholiske drikke er tilladt på skolen ved særlige lejligheder, men kun hvis der foreligger en aftale med skolens uddannelseschef eller dennes stedfortræder
 • Ved fester, fredagscaféer og lign. kan der ud over alkoholfrie drikke købes øl, vin og cult shaker, Sommers by, cider og lignende drikke. Stærk spiritus sælges ikke. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. Ved særlige lejligheder som f.eks. klassearrangementer kan skolens ledelse dispensere.
 • Der må under ingen omstændigheder indtages, opbevares eller distribueres euforiserende stoffer på skolens område. Det er forbudt at møde op på skolen påvirket af stoffer. Dette gælder ligeledes på ekskursioner, studieture, introture mv. Skolen forbeholder sig ret til at teste elever, hvis der er en begrundet mistanke om, at eleven er påvirket af euforiserende stoffer. Er eleven under 18 år involveres elevens forældre/værge altid.

Rygepolitik

På Vid Erhvervsuddannelser er der røgfri skoletid gældende fra du møder ind til dit sidste undervisningsmodul slutter. Det betyder, at man således hverken må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens arealer eller uden for skolens område.

Dette gælder for alle tobaksrelaterede produkter, dvs. produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lign. – men også øvrige relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Disse regler gælder både elever, kursister, gæster og ansatte.

Supplerende information

 • Ved studieture, ekskursion og konferencer gælder røgfri skoletid i den programlagte undervisningstid.
 • Ved fredagscaféer er det tilladt at bruge tobak uden for skolens område efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved svendeprøver og afslutninger er det tilladt at bruge tobak uden for skolens område efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved elevfester og andre særlige arrangementer kan der gives tilladelse til at bruge tobak uden for skolens matrikel.
 • På skolehjem/Campus er det tilladt at ryge på henviste områder efter skoletid.

Udspredelse af lyd og billeder

Det kun tilladt at lave lyd- og billedoptagelser af begivenheder på skolens område – eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område – til internt brug på skolen, og kun med samtykke fra de involverede, jf. proceduren vedr. samtykkeerklæring. Udspredelse af sådanne optagelser på internettet eller på anden vis kan kun ske efter tilladelse fra skolens ledelse.

Det er ikke tilladt at udsprede/dele lyd- og billedoptagelser, som kan krænke elever eller personale på Viden Djurs, fordi optagelserne handler om private forhold eller andre omstæn­digheder, hvor den pågældende ville forlange sig fritaget herfor. Det gælder ikke mindst optagelser med et indhold, som kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

Deltagerbetaling

Undervisningen på VID Erhvervsuddannelser er gratis. På VID Værksted skal du betale 485 kr. for personligt værktøj, som du naturligvis kan tage med hjem og bruge i din videre uddannelse.

Ligeledes må du forvente en mindre egenbetaling til f.eks. transport og forplejning ifm. studieture, ekskursioner og lignende. Studierejser har maksimalt en egenbetaling på mellem ca. 3.000 og 8.000,- kr. afhængig af rejsemål. Deltager man ikke i studierejser modtages anden undervisning.

Forsikringsforhold

Studerende er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med “undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Det vil sige, når du arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skader.

 

På studieture til udlandet tegner VID Erhvervsuddannelser en rejseforsikring for alle deltagere på turen.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer, ved tyveri mv. er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Skolen opfordrer dig til at have en gyldig indbo-, rejse-, ansvars- og ulykkesforsikring.

Benytter en elev et produkt/ting, lavet på Viden Djurs som en del af undervisningen, i privat regi´ og der opstår en ting- og/eller en personskade i forbindelse med brugen, er det ligeledes elevens egen ansvarsforsikring, der skal dække eventuelle skader.

Konsekvenser og sanktioner

Det er op til skolens ledelse, at vurdere hvilken konsekvens/sanktion der er passende i den konkrete situation. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde behøver skolen ikke udstede en advarsel før den griber til mere omfattende sanktioner. I særlige tilfælde kan skolens ledelse beslutte, at en elev ikke må være til stede på skolen, mens en sag undersøges nærmere.

 • En eller flere samtaler
 • Mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel. Er du under 18 år vil dine forældre/værge blive involveret
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår (registreres som fravær)
 • Nægte en elev oprykning til næste klassetrin
 • Bortvisning (Udskrivning fra skolen)
 • Stop af SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller børne- og ungeydelse
 • Involvering af forældre/værge, praktikvirksomhed, kommunen, politi og/eller andre offentlige instanser
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Ved snyd ved skriftlige afleveringer og/eller til interne prøver, beslutter skolens ledelse, hvilken sanktion der skal gives. Ved gentagne tilfælde kan der ikke indstilles til eksamen.
 • Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin.
 • Ved snyd til eksamen bortvises eleven fra eksamen, og der kan først aflægges prøve til næstkommende eksamenstermin
 • Ved længerevarende sygdom, kan skolen kræve, at fravær dokumenteres med en lægeerklæring, som du skal betale
 • Erstatningskrav i forbindelse med ting eller personskade (evt. via forsikringsselskab)
 • Erstatningskrav ved manglende aflevering af skolens materialer, bøger, computere mv. Der opkræves nypris
 • Hjemsendelse for egen regning (f.eks. fra studieture og andre arrangementer), jf. ordensregler på studieture.
 • Krav om et behandlingsforløb (f.eks. Kommunernes Rusmiddelcentre), jf. alkohol- og rusmiddelpolitikken.

Iværksættelse af en sanktion kan gøres betinget af at eleven gennemfører bestemte aktiviteter, fx mægling, forsoningsmøde, oprydning/rengøring mv.

Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelser skal du klage skriftligt og begrundet til skolens ledelse. En klage har ikke opsættende virkning. Proceduren er som følger:

 • Inden 2 uger efter at du har fået besked fra skolen skal du aflevere din skriftlige klage til skolens leder
 • Skolens leder laver en udtalelse om sagen
 • Du har 1 uge til at kommentere udtalelsen skriftligt
 • Er klagen af principiel betydning for din uddannelse kan skolens leder sende din klage, skolens egen udtalelse og din skriftlige kommentar til Børne- og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet kommer herefter med en afgørelse i sagen.

Et godt miljø

På VID Erhvervsuddannelser er der plads til alle og for os er et godt og sundt studiemiljø vigtig for din læring.