Kvalitet på Viden Djurs

Kvalitetsudviklingen på Viden Djurs tager udgangspunkt i skolens strategi, visioner og mission. Kvalitetsudviklingen tager afsæt i The European Foundation of Quality Management kaldet “EFQM Exellence Modellen”. Oversigten viser de 9 fokusområder, som modellen indeholder. Under de enkelte fokusområder er der en beskrivelse af uddannelsesinstitutionens indsatser, processer og resultater, hvor løbende forbedringer sikres gennem kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling.

Skolens kvalitetsarbejde skaber fælles rammer for undervisernes og uddannelsesafdelingernes arbejde for derved at udvikle organisationen og uddannelsesudbuddene på Viden Djurs.

Viden Djurs arbejder med kvalitetsudvikling på tre niveauer; Elev-, Undervisning- og institutionsniveau. For at sikre, at vi arbejder på alle tre niveauer er kvalitetsarbejdet struktureret i et årsflow. Se illustrationerne nedenfor.

Viden Djurs indgår i et samarbejde med de øvrige Erhvervsskoler i region Midt og i 10 skolesamarbejdet (kun merkantile uddannelser) omkring en fælles kvalitetskultur, hvor det er et bærende princip, at kvalitetssikring angår alle medarbejdere og funktioner, og at holdninger til kvalitet og engagement er afgørende for kvalitetsudvikling.

 

Love og regler

Viden Djurs er underlagt en række krav i love og bekendtgørelser, som dels stiller skarpt på at synliggøre kvaliteten – og dels tager sigte på at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelserne. Nedenstående er linket til udvalgte love og regler vedrørende kvalitet. På uvm.dk kan du se alle gældende love og bekendtgørelser.

Bekendtgørelse til erhvervsuddannelserne
Lov om de gymnasiale uddannelser
Bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser
Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
Bekendtgørelse for arbejdsmarkedsuddannelser mv.
Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Antimobbestrategi

Et sundt og stærkt læringsmiljø på Viden Djurs fremmer elevernes trivsel og mulighed for udvikling og læring.

For at sikre et sundt og stærkt læringsmiljø har skolen fastsat en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning.

Skolens antimobbestrategi

En glad skole

På Viden Djurs gør vi alt for at vores elever og ansatte har en god hverdag.