Underretning om behandlingen af personoplysninger som led i selvpodning under supervision på Viden Djurs

Formålet og grundlaget for behandling af dine personoplysninger
Det er en betingelse for fysisk fremmøde på skolen/uddannelsesinstitutionen, at elever over 12 år, kursister og ansatte skal kunne dokumentere et negativt covid-19 testresultater stammende fra en test, der er højst 72 timer gammel. Formålet med testkravet er at mindske risikoen for udbredelse af covid-19. Elever på skolens 10 klasser opfordres til at blive testet.

Hertil er det skolens/uddannelsesinstitutionens opgave mindst to gange ugentligt at kontrollere, at eleven, kursisten eller den ansatte opfylder betingelserne for fysisk fremmøde, herunder sikrer sig, at den pågældende kan fremvise et gældende negativ testsvar. Det er ligeledes skolens/uddannelsesinstitutionens opgave at tilbyde hurtigtest i form af selvpodning under supervision to gange om ugen. Skolens/institutionens kontrol med, at eleven, kursisten eller den ansatte opfylder testkravet kan ske om led i tilbuddet om selvpodning under supervision.

Dit samtykke til at lade dig undersøge for covid-19 ved selvpodning
Det er en betingelse for, at Viden Djurs kan lade dig undersøge for covid-19 ved superviseret selvpodning ved en hurtigtest, at du frivilligt medvirker hertil og dermed har givet dit samtykke til at blive testet for covid-19. Viden Djurs kan betragte din medvirken til at blive hurtigtestet for covid-19 som et tilstrækkeligt og informeret samtykke hertil.

Hvilke oplysninger behandles?
Når du gennemfører en hurtigtest på Viden Djurs, er Viden Djurs dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse hermed. Det betyder, at Viden Djurs er ansvarlig for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Viden Djurs behandler følgende personoplysninger i forbindelse med testen: Navn, CPR-nummer, telefonnummer og testresultater. Et testresultat kan være positivt, negativt eller inkonklusivt.

Grundlaget for behandling af de pågældende personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e (artikel 6, stk. 1, litra f for så vidt angår private institutioner), artikel 9, stk. 2, litra g samt databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. Det skal ses i lyset af, at behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at udføre den myndighedsopgave, som skolen/institutionerne er pålagt.

Hvem videregives oplysningerne til?
Dit CPR-nummer og testresultat bliver indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, der bruger oplysningerne til at følge smitteudviklingen i Danmark.

Hvis du tester positiv for covid-19, bliver dette videregivet til Styrelsen for Patientsikkerhed sammen med information om dit navn, CPR-nummer og telefonnummer til brug for smitteopsporing.

Hvornår slettes oplysninger?
Viden Djurs sletter dine oplysninger, når de er blevet indberettet til Sundhedsdatastyrelsen.

Spørgsmål og klage
Spørgsmål om skolens/uddannelsesinstitutionens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af hurtigtest kan rettes til Viden Djurs databeskyttelsesrådgiver: Marianne Skov, mail: mgs@videndjurs.dk.

Klage over skolens/uddannelsesinstitutionens behandling af dine personoplysninger kan ske ved at rette henvendelse til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.