Ordensregler VID Gymnasier

Studie – og ordensreglerne skal medvirke til, at uddannelsernes formål opnås, samt at bidrage til et godt undervisningsmiljø. Som studerende skal du følge disse studie- og ordensregler. Ordensreglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, fx i deres fritid, i det omfang den har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen.

Aktiv deltagelse i undervisningen
Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen på skolen. Dette indebærer:

 • Fremmøde til og deltagelse i undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen
 • Rettidig aflevering af opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat, og som er egenproduceret.
 • Deltagelse i eksamener, terminsprøver, årsprøver og lignende
 • Deltagelse i studieture, ekskursioner mv., også ture med deltagerbetaling
 • Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen
 • Deltagelse i vejledning

I hver lektion registreres fremmøde/fravær

Almindelig orden og adfærd på skolen
På skolen, og i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter, gælder almindelige regler for god opførsel. Dette indebærer blandt andet

 • at du møder til tiden, rydder op efter dig selv, ikke taler i mobiltelefon i timerne og lignende
 • at du udviser respekt og anvender acceptable tiltaleformer og sprogbrug overfor de øvrige studerende på skolen og overfor skolens ansatte, både mundtligt og skriftligt.
 • at du udviser respekt overfor de fysiske rammer på skolen
 • at du uden tøven eller diskussion efterkommer anvisninger fra skolens ansatte
 • at du følger den til enhver tid gældende IT-politik på skolen
 • at du skriver i Uddata+, hvis du er syg
 • at du passe på de materialer du låner, f.eks. bøger, computere mv.
 • De almindelige regler og normer for god opførsel gælder på hele skolen, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt. Skolen accepterer ikke mobning eller anden form for diskrimination, herunder tilskyndelse eller påvirkning af elever til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd.

Konsekvens og indsigelse
Overtrædelse af skolens  regler vil altid have en konsekvens. Er du uenig i skolens afgørelse, har du mulighed for at gøre indsigelse.

Konsekvens og indsigelse
Overtrædelse af skolens  regler vil altid have en konsekvens. Er du uenig i skolens afgørelse, har du mulighed for at gøre indsigelse.

Deltagerbetaling
Undervisningen på VID Metal er gratis. Du skal betale 485 kr. for personligt værktøj, som du naturligvis kan tage med hjem og bruge i din videre uddannelse.

Forsikringsforhold
Som studerende på Viden Djurs skal du have styr på dine forsikringer. Læs mere her

Ordensregler til fredagscaféer og fester

Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også ved fester og fredagscafeer

 • Arrangementet foregår i Kantinen eller på andet udpeget område
 •  Rygning og indtagelse af alkohol i henhold til skolens rusmiddel- og rygepolitik
 • Alkohol skal indtages ansvarligt
 • Der må ikke drikkes andre steder end de dertil indrettede områder
 • Der må ikke rykkes rundt på skolens møbler – gælder også møblerne i klasseværelserne
 • Ved fredagscafe er der tale om et lukket arrangement, hvorfor der ikke kan medbringes gæster udefra. Ved fester er der adgang for alle, der har købt en billet
 • Alle skal forlade skolen når fredagscaféen/festen lukker
 • Under hele fredagscaféen/festen skal der være 2 – 3 lærere til stede
 • Ved både fredagscafe og fester skal alle henstillinger fra skolens personale og/eller evt. vagtpersonale omgående efterleves
 • Festudvalget er ansvarligt for oprydning og rengøring efter fredagscaféer og fester

Konsekvens og indsigelse
Overtrædelse af skolens  regler vil altid have en konsekvens. Er du uenig i skolens afgørelse, har du mulighed for at gøre indsigelse.

Udspredelse af lyd og billeder

Det kun tilladt at lave lyd- og billedoptagelser af begivenheder på skolens område – eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område – til internt brug på skolen, og kun med samtykke fra de involverede, jf. proceduren vedr. samtykkeerklæring. Udspredelse af sådanne optagelser på internettet eller på anden vis kan kun ske efter tilladelse fra skolens ledelse.

Det er ikke tilladt at udsprede/dele lyd- og billedoptagelser, som kan krænke elever eller personale på Viden Djurs, fordi optagelserne handler om private forhold eller andre omstæn­digheder, hvor den pågældende ville forlange sig fritaget herfor. Det gælder ikke mindst optagelser med et indhold, som kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

Konsekvens og indsigelse
Overtrædelse af skolens  regler vil altid have en konsekvens. Er du uenig i skolens afgørelse, har du mulighed for at gøre indsigelse.

Ordensregler på studieture

På Viden Djurs passer vi på os selv og hinanden, når vi rejser. Inden Derfor skal alle studerende underskrive og overholde disse regler.

 •  Alle henstillinger og beskeder fra lærerne skal efterkommes
 • Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også på turen
 • Alkohol må kun indtages i begrænsede mænger, hvis der er givet tilladelse hertil af de deltagende lærere og ledelse. Andre rusmidler må ikke indtages – se rusmiddelpolitik
 • Ingen studerende må færdes alene – ALLE har ansvar for, at alle hele tiden følges ad mindst to og to. Ingen må gå alene eller lade andre gå alene
 • Arrangementer eller aftaler, hvor der er mødepligt, skal overholdes. Gælder også fastsatte komme-hjem tider til hotellet eller lignende
 • Der skal udvises almindelig god opførsel i alle situationer og alle steder
 • Hvis man lider af en sygdom, eller bruger medicin, skal dette oplyses til læreren før turen. Man er selv ansvarlig for at sikre, at man kan rejse på almindelige forsikringsvilkår

Overtrædelse vil altid medføre en sanktion.

Konsekvens og indsigelse
Overtrædelse af skolens  regler vil altid have en konsekvens. Er du uenig i skolens afgørelse, har du mulighed for at gøre indsigelse.

Eksamensguide

Eksamensguiden for VID Gymnasier Grenaa kan hentes fra nedenstående link. Filen åbnes som PDF dokument.

Eksamensguide

Rygepolitik

 • Det er ikke tilladt at ryge på skolen eller på skolens område.
 • Brug af E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter.

Rusmiddelpolitik på Viden Djurs

Det er ikke tilladt, at drikke alkohol eller møde beruset op i skoletiden

 • Intro ture og velkomst/opstartsarrangementer er alkoholfrie
 • Alkoholiske drikke er tilladt på skolen ved særlige lejligheder, men kun hvis der foreligger en aftale med skolens ledelse
 • Ved fester, fredagscaféer og lign. kan der ud over alkoholfrie drikke købes øl, vin og cult shaker, Sommers by, cider og lignende drikke. Stærk spiritus sælges ikke. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. Ved særlige lejligheder som f.eks. klassearrangementer kan skolens ledelse dispensere.
 • Alkohol må kun indtages i begrænsede mængder på studieture og lign. arrangementer, hvis der er givet tilladelse hertil af de deltagende lærere og ledelse. De studerende skal følge lærernes anvisninger og aftaler. Desuden skal de studerende udvise respekt og tage hensyn til det pågældende værtslands lovgivning, kultur og traditioner. Det er ikke tilladt at indtage alkohol på udrejse og hjemrejse fra studieture og lign. arrangementer, men lærerne kan dog i særlige situationer dispensere
 • Der må under ingen omstændigheder indtages, opbevares eller distribueres euforiserende stoffer på skolens område. Det er forbudt at møde op på skolen påvirket af stoffer. Dette gælder ligeledes på ekskursioner, studieture, introture mv. Skolen forbeholder sig ret til at teste elever, hvis der er en begrundet mistanke om, at eleven er påvirket af euforiserende stoffer. Er eleven under 18 år involveres elevens forældre/værge altid.

Et godt miljø

På VID Gymnasier er der plads til alle og for os er et godt og sundt studiemiljø vigtig for din læring.