Eksamensreglement for elever i VIDdetail

På denne side kan du læse om VIDdetail eksamensreglement.

Eksamensreglementet skal sikre at eksamenen for elever i VIDdetail på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og egne interne regler.

Eksamensreglement

Eksamensbekendtgørelse
BEK nr. 41 af 16/01/2014

Karakterbekendtgørelse
BEK nr. 262 af 20/03/2007

Evaluering på elevtilfredshed hos VIDdetails elever

Eleverne på elevuddannelsen svarer efter hver endt skoleuge på en evaluering vedrørende deres tilfredshed med uddannelsesforløbet.

Der er brugt en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst. Enkelte steder er det en skala fra 1 til 4, der er brugt.

Der bliver bl.a. vurderet på:

 • undervisningen
 • underviseren
 • administrationen
 • lokaler og udstyr
 • undervisningsmiljøet

Karaktergennemsnit og beståelsesprocent
På denne side kan du se Detailelevernes flotte karaktergennemsnit og beståelsesprocent for 2016.

Klik her og se karaktergennemsnit og beståelsesprocenten for elever på elevuddannelsen nederst på siden i filen af samme navn.

Formularer til uddannelsesaftaler

Her finder du formularer til uddannelsesaftaler. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du desuden finde vejledninger til udfyldelse af dem.

Uddannelsesaftale
Tillæg til uddannelsesaftale
Ophævelse af uddannelsesaftale
Erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse
Digitale uddannelsesaftaler

Lønrefusion og tilskud
Arbejdsgiver kan få refusion af udgifter i forbindelse med elevens ophold på skolehjem

Arbejdsgivere har ret til refusion af udgifter i forbindelse med deres elevs skoleophold på skolehjem, samt elevens fagprøveuge efter den afsluttende eksamen. AUB udbetaler lønrefusion samt refusion af elevens befordring og udgifter.
Betingelsen for udbetaling af ovenstående er, at

 • Arbejdsgiver og eleven har en godkendt uddannelsesaftale.
 • At eleven ikke arbejder samtidig med sit skoleophold.
 • Arbejdsgiver udbetaler overenskomstmæssig løn.

Befordringstilskud
Din virksomhed kan få refunderet 80 pct. af udgifterne til elevens transportudgifter til og fra skoleopholdet. Det gælder, når eleven tager med det billigste offentlige transportmiddel. AUB giver befordringstilskud for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag). Arbejdsgiver skal refunderer eleven alle transportudgifter. VIDdetail sørger for at eleven indberetter transportudgifter på skoleopholdet.

Refusion af udgifter til elevens ophold på skolehjem
Når eleven har været af sted indberetter VIDdetail befordring og lønrefusion til AUB. Herefter skal arbejdsgiver godkende refusionen på AUB’s hjemmeside. Lønrefusionen og evt. befordring bliver automatisk udbetalt efter 10 dage til virksomhedens NemKonto.

Refusion af udgifter:
Mere om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag lige her

ORDENSREGLEMENT

Studie – og ordensreglerne skal medvirke til, at uddannelsernes formål opnås, samt at bidrage til et godt undervisningsmiljø. Som elev skal du følge disse studie- og ordensregler.  Ordensreglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, fx i deres fritid, i det omfang den har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen.

Aktiv deltagelse i undervisningen
Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen på skolen. Dette indebærer:

 • Fremmøde til og deltagelse i undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen
 • Rettidig aflevering af opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat, og som er egenproduceret.
 • Deltagelse i eksamener og lignende
 • Deltagelse i studieture, ekskursioner mv., også ture med deltagerbetaling
 • Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen
 • Deltagelse i vejledning

I hver lektion registreres fremmøde/fravær.

Almindelig orden og adfærd på skolen
På skolen, og i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter, gælder almindelige regler for god opførsel. Dette indebærer blandt andet

 • at du møder til tiden, rydder op efter dig selv, ikke taler i mobiltelefon i timerne og lignende
 • at du udviser respekt og anvender acceptable tiltaleformer og sprogbrug overfor de øvrige elever på skolen og overfor skolens ansatte, både mundtligt og skriftligt.
 • at du udviser respekt overfor de fysiske rammer på skolen
 • at du uden tøven eller diskussion efterkommer anvisninger fra skolens ansatte
 • at du følger den til enhver tid gældende IT-politik på skolen
 • at du giver din underviser og arbejdsgiver besked om sygdom
 • at du passe på de materialer du låner, f.eks. bøger, computere mv.
 • De almindelige regler og normer for god opførsel gælder på hele skolen, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt. Skolen accepterer ikke mobning eller anden form for diskrimination, herunder tilskyndelse eller påvirkning af elever til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd.

Overtrædelse vil altid medføre en sanktion

 

MØDEPLIGT OG FRAVÆRSREGLER

Der er mødepligt på uddannelsen.

Du kan selvfølgelig blive forhindret i at komme i skole, f.eks. på grund af sygdom, akutte lægebesøg m.m.

Det ved vi godt, men det er vigtigt, at dit fravær er så lavt som overhovedet muligt, da du ellers vil have svært ved at nå at gennemføre undervisningsmålene på det enkelte modul.

Det er dit eget ansvar at indhente det, som er blevet gennemgået, mens du var fraværende.

 

RETNINGSLINJER FOR VIRTUEL UNDERVISNING VIA FX MS TEAMS

Ved al virtuel undervisning skal man, ligesom ved almindelig undervisning, rette sig efter underviserens anvisninger og skolens almindelige ordensregler. Reglerne herunder gælder for de virtuelle konfrontationstimer

 • Kamera skal være tændt under undervisningen, hvis underviseren beder om det
 • Mikrofonen skal være slukket, når undervisningen går i gang
 • Det er ikke tilladt at optage, tage screenshots eller lignende i forbindelse med virtuel undervisning
 • Det er ikke tilladt at udelukke eller mute andre elever fra Teams-undervisningen, eller at give adgang til uvedkommende deltagere
 • Man skal være undervisningsparat og deltage aktivt under hele den virtuelle undervisning. Det betyder, at du skal være til stede i hele modulet. Du kan blive ført fraværende, hvis din underviser vurderer, at du ikke er til stede. Hvis du kommer for sent til online-undervisningen, skal du gøre underviseren opmærksom på, at du er ankommet.

Den enkelte lærer har mulighed for at afvige fra ovenstående regler, hvis det er nødvendigt for at gennemføre den virtuelle undervisning.

Overtrædelse af ovenstående retningslinjer og al øvrig misbrug af de virtuelle hjælpemidler kan føre til sanktioner jf. skolens studie- og ordensregler.

 

ORDENSREGLEMENT PÅ STUDIETURE

På Viden Djurs passer vi på os selv og hinanden, når vi rejser. Inden vi rejser skal alle elever underskrive og overholde disse regler:

 • Alle henstillinger og beskeder fra underviseren skal efterkommes
 • Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også på turen
 • Alkohol må kun indtages i begrænsede mænger, hvis der er givet tilladelse hertil af uddannelseschef eller dennes stedfortræder. Andre rusmidler må ikke indtages – se alkohol- og rusmiddelpolitik
 • Ingen elever må færdes alene – ALLE har ansvar for, at alle hele tiden følges ad mindst to og to. Ingen må gå alene eller lade andre gå alene
 • Arrangementer eller aftaler, hvor der er mødepligt, skal overholdes. Gælder også fastsatte komme-hjem tider til hotellet eller lignende
 • Der skal udvises almindelig god opførsel i alle situationer og alle steder
 • Hvis man lider af en sygdom, eller bruger medicin, skal dette oplyses til underviseren før turen.
 • Man er selv ansvarlig for at sikre, at man kan rejse på almindelige forsikringsvilkår

Overtrædelse vil altid medføre en sanktion.

 

EVALUERINGER OG EKSAMEN

Læs skolens eksamensreglement her

 

ALKOHOL- OG RUSMIDDELPOLITIK

Det er ikke tilladt, at møde påvirket op i skoletiden

 • Der må under ingen omstændigheder indtages, opbevares eller distribueres alkohol og/eller euforiserende stoffer under hele dit skoleophold – det gælder både i og uden for skolens område. Det er forbudt at møde op på skolen påvirket af alkohol og/eller stoffer. Dette gælder ligeledes på ekskursioner, studieture, introture mv. Skolen forbeholder sig ret til at teste elever, hvis der er en begrundet mistanke om, at eleven er påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer. Er eleven under 18 år involveres elevens forældre/værge altid.
 • Alle arrangementer er som udgangspunkt alkoholfrie
 • Alkoholiske drikke er tilladt på skolen ved særlige lejligheder, men kun hvis der foreligger en aftale med skolens uddannelseschef eller dennes stedfortræder

Overtrædelse vil altid medføre en sanktion.

RYGEPOLITIK

Der er røgfri skoletid gældende fra du møder ind til dit sidste undervisningsmodul slutter. Det betyder, at man således hverken må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens arealer eller uden for skolens område.

Dette gælder for alle tobaksrelaterede produkter, dvs. produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lign. – men også øvrige relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Disse regler gælder både elever, kursister, gæster og ansatte.

Supplerende information

 • Ved studieture, ekskursion og konferencer gælder røgfri skoletid i den programlagte undervisningstid.
 • På skolehjem er det tilladt at ryge på henviste områder efter skoletid.

Overtrædelse vil altid medføre en sanktion.

UDSPREDELSE AF LYD OG BILLEDER

Det kun tilladt at lave lyd- og billedoptagelser af begivenheder på skolens område – eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område – til internt brug på skolen, og kun med samtykke fra de involverede, jf. proceduren vedr. samtykkeerklæring. Udspredelse af sådanne optagelser på internettet eller på anden vis kan kun ske efter tilladelse fra skolens ledelse.

Det er ikke tilladt at udsprede/dele lyd- og billedoptagelser, som kan krænke elever eller personale, fordi optagelserne handler om private forhold eller andre omstæn­digheder, hvor den pågældende ville forlange sig fritaget herfor. Det gælder ikke mindst optagelser med et indhold, som kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

FORSIKRINGSFORHOLD

Elever er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med “undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Det vil sige, når du arbejder/modtager undervisning i et af skolens faglokaler (f.eks. øvebutik). Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skader.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer, ved tyveri mv. er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Skolen opfordrer dig til at have en gyldig indbo-, rejse-, ansvars- og ulykkesforsikring.

KONSEKVENSER OG SANKTIONER

Det er op til skolens ledelse, at vurdere hvilken konsekvens/sanktion der er passende i den konkrete situation. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde behøver skolen ikke udstede en advarsel før den griber til mere omfattende sanktioner. I særlige tilfælde kan skolens ledelse beslutte, at en elev ikke må være til stede på skolen, mens en sag undersøges nærmere.

 • En eller flere samtaler
 • Mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel. Er du under 18 år vil dine forældre/værge blive involveret
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i den pågældende uge (registreres som fravær)
 • Nægte en elev oprykning til næste modul
 • Bortvisning (Udskrivning fra skolen)
 • Involvering af forældre/værge, praktikvirksomhed, kommunen, politi og/eller andre offentlige instanser
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til fagprøve
 • Ved snyd ved skriftlige afleveringer og/eller til interne prøver, beslutter skolens ledelse, hvilken sanktion der skal gives. Ved gentagne tilfælde kan der ikke indstilles til fagprøve.
 • Ved snyd til eksamen bortvises eleven fra eksamen, og der skal efterfølgende tages stilling til, hvorvidt og hvornår eleven igen vil kunne aflægges prøve
 • Ved længerevarende sygdom, kan skolen kræve, at fravær dokumenteres med en lægeerklæring, som du skal betale
 • Erstatningskrav i forbindelse med ting eller personskade (evt. via forsikringsselskab)
 • Hjemsendelse for egen regning (f.eks. fra studieture og andre arrangementer), jf. ordensregler på studieture.
 • Krav om et behandlingsforløb (f.eks. Kommunernes Rusmiddelcentre), jf. alkohol- og rusmiddelpolitikken.

Iværksættelse af en sanktion kan gøres betinget af at eleven gennemfører bestemte aktiviteter, fx mægling, forsoningsmøde, oprydning/rengøring mv.

Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelser skal du klage skriftligt og begrundet til skolens ledelse. En klage har ikke opsættende virkning. Proceduren er som følger:

 • Inden 2 uger efter at du har fået besked fra skolen skal du aflevere din skriftlige klage til skolens leder
 • Skolens leder laver en udtalelse om sagen
 • Du har 1 uge til at kommentere udtalelsen skriftligt
 • Er klagen af principiel betydning for din uddannelse kan skolens leder sende din klage, skolens egen udtalelse og din skriftlige kommentar til Børne- og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet kommer herefter med en afgørelse i sagen.

Revideret august 2021